This is KOI8 cyrillic coding


Vecherny Kyiv logo

Незалежна газета, заре⌡стрована на всеукра∙нську аудиторiю. Виходить укра∙нською мовою п'ять разiв на тиждень форматом А-3 на 8-и, а по п'ятницях -- на 16-и сторiнках. Чотири рази на мiсяць ма⌡ тематичну вкладку "Вiстi приватизацi∙", яку готу⌡ разом з Фондом державного майна Укра∙ни.

Засновник -- трудовий колектив редакцi∙. Свiй родовiд почина⌡ з першо∙ в Ки⌡вi вечiрньо∙ газети, перший номер яко∙ вийшов 3 сiчня 1906 року.

Разовий тираж -- 22-35 тис. прим. i 80 вiдсоткiв накладу розповсюджу⌡ться в Ки⌡вi, 20 -- в регiонах Укра∙ни.

Газета дотриму⌡ться право-центристських позицiй, вiдстою⌡ побудову незалежно∙ Укра∙нсько∙ держави. Орi⌡нтована на нацiонально свiдому iнтелiгенцiю, нацiональний бiзнес, нацiональну полiтичну елiту.

"Вечiрнiй Ки∙в" з часiв незалежностi Укра∙ни широко знаний не тiльки в Укра∙нi, а й за рубежем: ма⌡ читачiв i дописувачiв у США, Канадi, Австралi∙.

З перервами через рiзнi причини, в тiм числi й через другу свiтову вiйну, газета виходила пiд рiзними назвами то укра∙нською, то росiйською мовами. Особливо популярним часопис став пiд час горбачовсько∙ перестройки, коли виступив з критикою компартi∙. Тодi редакцi∙ вдалося неймовiрне на той час -- при iснуваннi компартiйно∙ системи стати незалежною i заре⌡струвати видання як таке, засновником якого ⌡ трудовий колектив.

Газета вiдома сво∙ми демократичними традицiями, багато зробила для утвердження незалежностi Укра∙ни. Вiдомий укра∙нський iнтелектуал, один iз засновникiв Народного Руху ╤ван Драч пiдкреслив, що "Вечiрнiй Ки∙в" зробив для демократi∙ стiльки, скiльки не зробили всi полiтичнi партi∙ разом узятi.

Викривальна критика в газетi мера столицi Леонiда Косакiвського привела до його вiдставки. Викриття зловживань у Збройних Силах Укра∙ни унеможливили перебування Валерiя Шмарова на посту мiнiстра оборони.

"Вечiрнiй Ки∙в", пiдтримуючи радикальнi економiчнi реформи, ⌡ опозицiйною газетою. Не залежить вiд владних структур, полiтичних партiй, мафiозних кланiв, що дозволя⌡ ∙й об'⌡ктивно висвiтлювати подi∙, критикувати найвищi ешелони влади. Незалежний погляд на найскладнiшi проблеми сьогодення i ⌡ основою нинiшньо∙ позицi∙ газети.

Ма⌡ значний вплив в колах iнтелiгенцi∙, до ∙∙ голосу прислуха⌡ться законодавча та виконавча влада.


Газета    |     Газета     |     Газета

Press
vk@vk.carrier.kiev.ua
Copyright © 1996 Vechirny Kyiv Publishing House